IntroduktionBiodiesel tillverkad med Kallprocessen

Biol ®  och Estrol ® 

Fördelar med Kallprocessen
Låg omförestringstemperatur
Utvecklingsländer
Utan elenergi
Låga investeringar
Skalbarhet
Mobilitet
Enkel att handha
Normalt lufttryck
Tidsoberoende process
BIOL
Råvara
ESTROL
Råvara
Tvål och såpa
Kvalitet


Sammanfattning
Sammanfattning

Att äga processen

Att äga Kallprocessen
Prisbild, Kalkyl
Sammanställning
Prisbild, Diagram  

Affärsmöjlighet
Business

Kallprocessen
Bakgrund

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upp

 

Introduktion

Kallprocessen är en Svensk innovation gjord av Carl-Johan Lindquist som också äger flera patent och patentansökningar rörande kallprocessen, ny teknik och angränsande teknikområden. Den nya tekniken har flera fördelar jämfört med med den traditionella biodieselteknologin. Nedan följer en kort beskrivning av den nya teknologin och dess fördelar samt affärsmöjligheter.

Fördelar med Kallprocessen

Ett mycket viktigt krav i den globala miljöpåverkan är att till varje pris minimera den energi som används i tillverkningsindustrin. Det är här som den nya tekniken med kallprocessen har sin givna plats framför den traditionella processen.

Med hjälp av den nya tekniken kan omförestring ske vid normal rumstemperatur och omförestring vid så låg temperatur som 11 grader Celsius är också möjligt.

Kallprocessen finns också anpassad för att användas året om mellan de 35:te breddgraderna och då i områden som  saknar elenergi.
Att
kunna tillverka biodiesel enbart med handkraft och utan tillgång till elström är tungt vägande argument.

Kallprocessens utrustning är enkel jämfört med den traditionella processen varför investeringskostnaderna blir låga.
Processen är skalbar och därför kan små eller stora enheter byggas beroende på de lokala förutsättningar som råder på platsen. Det går också att göra mobila anläggningar som kan nyttjas av flera i närområdet.
En annan aspekt som följer av den okomplicerade processen är att den är mycket lättanvänd och att några övertryck i utrustningen inte förekommer, utan det är normalt lufttryck som råder under hela processen.

Den nya tekniken gör det möjligt att avbryta processen vid vilken tidpunkt som helst och att återkomma till processen efter ett par veckor eller mer och återuppta produktionen där den avbröts.

Biol är biodiesel framställt av vegetabiliska oljor som till exempel, raps, soja, solros, palm och är de mest använda råvarorna. Idag är det en mycket välutvecklad teknik. 
Det finns några nackdelar med dessa råvaror, nämligen miljöaspekten och ekonomin. Odlingen måste bland annat ta hänsyn till gödsling och besprutning för att vara miljövänlig och ekologisk. De vegetabiliska oljorna blir därför dyra jämfört med avfall.

Estrol är biodiesel framställt av avfall som till exempel återvunnen frityr eller animalisk fett. Istället för en utgift blir det nu frågan om en inkomst vid insamlandet av avfallet.
Råvaran kan, vid omförestring, lätt övergå till tvål eller såpa beroende på katalysator och  processtemperatur. Detta gäller inte för kallprocessen. Den har en speciell katalysator och  arbetar med rumstemperatur. Det kan helt enkelt inte bli tvål och såpa med kallprocessen, vilket borgar för en hög kvalitet på biodieseln. 

Med kallprocessen produceras en biodiesel med hög kvalitet och kan blandas, om så önskas, med fossil diesel i valfri mix. Den gällande normen är EN-14214.

Sammanfattning

Skalbarhet

 • Enkel process.

 • Okomplicerad processutrustning.

 • Dela upp processen och placera olika enheter på skilda logistiska platser.

Säkerhet

 • Inga höga temperaturer, vilket minimerar riskerna för brand och explosion.

 • Processen arbetar vid normalt lufttryck.

 • Inga tidskritiska moment i produktionen.

Kvalitet

 • Inga biprodukter som tvål och såpa finns i biodieseln.

 • Kan användas ensamt eller blandas med fossil diesel.

Image

 • Kallprocessen ger en stark miljöprofil.

 • Energieffektiv process då den bland annat inte använder upphettning vid omförestring.

 • Varumärkesbildande process.

Ekonomiska vinstfördelar

 • Låga investerings-, drifts- och arbetsinsatskostnader.

 • Ingen tillförsel av energi vid omförestringen.

 • Skalbar process.

Fördelar att äga Kallprocessen

 • Varumärkesbildande: Möjlighet att samarbeta med stora frityroljeanvändare som Scan, McDonald´s, OLW, etcetera.

 • Möjlighet att producera till full vinstmarginal.

 • Hålla tillbaka konkurrenter.

 • Goodwill: Svensk innovation med stark positiv miljöprofil.

Exempel: Enhet för produktion av 2,5 Ml/år


Utrustning

3000

kSEK
Avskrivning (10 år, 4 %)

360

kSEK
ESTROL BIOL

SEK/lFrityroljaSojaolja


Fasta kostnader 0,15 0,15
Driftsarbete 0,30 0,30
Kemikalier 0,55 0,40
Råmaterial 0,00 3,60*
Glycerin till försäljning -x,xx -x,xx
Moms + Licens +y,yy +y,yy

Total kostnad SEK/Liter1,004,45**


* Economic Research Service, USDA, Oil World, 2006.
**Svenska Petrolium Institutet, till storkunds egen anläggning, 9,49 kr/l, mars  2007.


Sammanställning: 
Att konvertera avfall, såsom begagnat flottyrfett / animaliskt fett eller vegetabiliska oljor till koldioxid fri dieselbränsle med hjälp av Kallprocessen ESTROL® ger ägaren en god avkastning.

ESTROL®-processen är miljövänlig, skalbar, tidsoberoende och speciellt anpassad för olika ekonomiskt tilltalande råvaror och enkel att sköta.

BIOL®-processen ger ett positivt resultat. Jämfört med fossil diesel så blir avkastningen beroende av råvarupriset, vilket ger ett högre pris på biodiesel. Trots det kommer efterfrågan att vara stark på biodiesel och det garanterar att ge återförsäljare fördelar vid försäljning av miljövänlig diesel.

ESTROL®- och BIOL®-processen har låga produktionskostnader vilket har stor betydelse i det långa perspektivet.

Diagram

Affärsmöjlighet

Carl-Johan Lindquist är idag pensionär. Han har tidigare ägnat sig åt forskning och utveckling inom militär elektronik och kärnfysik samt varit verksam inom den pedagogiska sfären. Med hänsyn till ålder, har Carl-Johan beslutat sig för att avyttra sin innovation, antingen som en total utförsäljning av teknologi och tillhörande patent eller genom licensavtal. Givetvis skall Carl-Johan bistå köparen med all know-how för att ta Kallprocessen in på marknaden.

Kallprocessens bakgrund

Första Generationen:
De första forskningsförsöken att omförestra rapsolja till ett miljövänligt bränsle, RME, utan att använda värme gjordes redan 1983 och 1985 sändes prover för analys till Dipl. Ing. Gerhard Vellguth, Bundedsforschungs anstalt für Landwirtschaft, Braunschweig, Tyskland. Det var denna institution som var med om att ta fram normförslagen till den idag gälland normen EN-14214 och som, redan vid denna tidpunkt kunde utföra fullständiga analyser rörande (FAME) Fett-Syre-Metyl-Estrar.
Utvecklingen av kallprocessen fortsatte och några år senare vidtog de första storskaliga försöken. Kallprocessen var nu utvecklad till ett fullgott alternativ till fossil diesel, men för att säkerställa biodieselns kvalitet sändes prover för analys till Tyskland.
1991 var den nya tekniken klar att testas i fullskala. Kontakt togs med  Naturbruksgymnasiet, Kvinnerstaskolan i Örebro och ett fullskaleprojekt skapades med sponsorer från Länsstyrelsen och Landstinget i Örebro. Fabrikslokalen, 5 m x 3,5 m , ett uttjänt mjölkrum med begagnade mjölktankar, producerade 3.800 l/år. Senare, i samma lokal, byttes mjölktankarna ut mot nya kärl, utvecklade och speciellt konstruerade för kallprocessen (BIOL®) och kapaciteten ökade till170.000 l/år.

Andra Generationen:
Över åren har Kallprocesstekniken utvecklats av Carl-Johan Lindquist och från 1995 kan avfall från slakterier, fiskrenserier, färdigmatproducenter och snabbmatsrestaurenter användas för att framställa miljövänlig biodiesel (ESTROL®).

Tredje Generationen:
In Line eller Batch. Det är bara att välja. Processen har optimerats med avseende på omförestringstiden och gjorts mer energieffektiv.
Både tid för omförestring och separation har minskats dramatiskt och utvecklingen fortskrider.