Miljöprodukter


Två specifika miljö-diesel-produkter är RME (raps-metyl-ester) BIOL och LME (lin-metyl-ester) BIOLIN. Dessa framställs ur rena vegetabiliska oljor och får därför en bestämd molekylstruktur och är också enkla att omförestra med hjälp av kallprocessen.

Kallprocessen fungerar utmärkt även för andra vegetabiliska oljor så som: krasse-, oliv-, palm-, soja-, solros-, osv. Dessa får också produktnamnet BIOL.

Kallprocessen ger inte upphov till tvål eller såpa i miljödieseln på grund av att inga höga tempera- turer förekommer i omförestringen.
(
När omförestringstemperaturen ligger mellan  45 och 65 C uppkommer lät tvål / såpa i bränslet beroende på val av katalysator.)

Utöver dessa två produkter finns det de som framställs ur flottyr eller animaliska fetter (inklusive fisk-fett/olja).
Då flottyr (återanvänd flottyr) ofta består av en mängd olika oljor, fetter och andra föroreningar behöver kallprocessen justeras något för att omförestringen skall bli bra. Innehåller flottyren dessutom mer eller mindre mängd vatten, kan kallprocessen behöva justeras ytterligare. Ett samlingsnamn för den här gruppen är av miljö-diesel-bränslen är ESTROL

De ovannämnda produkterna är alla analys- produkter och följer DIN-normen.
Det gör däremot inte produkten BIOIL. Den har istället andra fördelar.


 ESTROL

Produkten togs fram första gången 1988 med hjälp av kallprocessen och som råvara användes begagnat flottyrfett. Några tekniska data på produkten är det svårt att ge då råvaran kan innehålla så många olika fetter och oljor. Ett exempel på detta kan visas genom att undersöka densiteten hos flottyrfett som  kan variera kraftigt, från 0,89 och ända upp till 0,96 kg/l.

År 2002 justeras kallprocessen för att möta de nya förändrade egenskaper hos flottyrfettet som uppkommit sedan 1988. Det visade sig nämligen att flottyrfettet från en restaurang kunde innehöll upp till 3% vatten och en annan restaurangs flottyrfett visade sig innehålla tillsatser i form av syror. Båda dessa saker försvårar omförestring. Det blir därmed viktigt att ha full kontroll på flottyrfettets kvalitet innan omförestring sker.

^


BIOIL

Produkten är en del av kallprocessen och är en lämplig miljöprodukt med utmärkta renings- och avfettnings- egenskaper.

Den passar utmärkt för att sanera oljetankar och då speciellt inomhustankar.
Löser bland annat asfalt, tjära, tuggummi och liknande.

BIOIL är biologiskt nedbrytningsbart inom ca 21 dygn, på samma sett som RME.

^


BIOL

Ett naturligt, förnyelsebart, dieselbränsle för dieselmotorer, som togs fram under åren 1983 - 1985 och där tre viktiga kriterier för processen uppställdes och realiserades, nämligen:

                1. Processen skulle vara enkel att handha.
                2. Processen skulle fungera vid normalt lufttryck.
                3. Processen skulle fungera vid normal
                    rumstemperatur.


1. Avsikten var att lantbrukare som av en eller annan orsak inte kunde få ekonomi på sin gård, här skulle kunna investera i en enkel anläggning. Kanske mjölkproduktionen var nedlagd? Ja då kunde man använda mjölktankar och annan utrustning för att omförestra rapsoljan till ett miljövänligt dieselbränsle, BIOL.
2. Säkerhetstänkandet stod i förgrunden för hela processen:
så höga tryck får inte förekomma,
3. ej heller höga temperaturer, då dessa skulle kunna orsaka brand eller explosion i anläggningen. Av detta skäl kallas metoden:

"kallprocessen"

* Prototypanläggningen är godkänd av "Sprängämnesinspektionen"


Du kan själv tillverka BIOL av rapsolja, metanol och en katalysator med hjälp av den enkla kallprocessen.

Vid kallprocessen sker omförestringen vid normalt lufttryck och normal temperatur. Det gör att kraven på processutrustningen blir mycket låga och processutrustningen lätt att installera och använda, men kanske det allra viktigast; den blir ekonomiskt tilltalande. Du kan enkelt tillverka stora delar av anläggningen själv och får därför ekonomi i produktionen redan vid små kvantiteter miljödiesel. 

Av en hektar rapsodling blir det en kubikmeter rapsolja, som efter förestring ger ca 1000 liter  miljödiesel. I mellansverige ger rapsodlingen hälften så mycket, d v s ca 500 liter miljödiesel efter omförestring.   
BIOL har analyserats av G. Vellguth, Landbauforschung Völkenrode Bd. Braunschweig i Tyskland, som också varit med om att utforma DIN-normen. BIOIL och (BIOLIN) följer DIN-normen.
BIOL och ESTROL  har också analyserats av AnalyCen Nordic AB, Box 905, SE-531 19 Lidköping. För dessa gäller SS-EN 14214.

Vad betyder det här rent ekonomiskt för dig?
Här finner du olika kalkyler som kan vara till hjälp för dig i din fortsatta planering som producent,  finansiär eller försäljare.  

Fler och fler kräver miljödiesel när dieselmaskiner (grävare, kompressorer, lastare, truckar ...) skall användas i krävande miljöer såsom vattentäkter,  skogsavverkning, lagerutrymmen o s v.

Under åren 1986 - 1989 utvecklades kallprocessen ytterligare och flertalet av de rena vegetabiliska oljorna omförestrades utan några som helst justeringar i kallprocessen .

^


BIOLIN

Det är inte nödvändigt att använda rapsolja som råvara vid framställning av miljödiesel enligt kallprocessen. Linolja kan vara väl så bra att använda och då får man dessutom en produkt som lämpar sig utmärkt som tillsatsmedel till fossilt diesel. BIOLIN har egenskapen att undertrycka bildandet av kväveoxiderna vid förbränning i dieselmotorer och undertryckningen uppträder redan vid 5% inblandning i bränslet. 

BIOLIN ger dessutom ett gott skydd mot rost och rostangrepp. 

Ur ekonomisk synpunkt är det inte lämpligt att köra dieselmotorer på ren BIOLIN eftersom linoljan betingar ett ganska högt pris, ca 8 kr/l, om man inte odlar och pressar linfröt själv.  Använd dina egna siffror i kalkylbladet för att ta reda på vad du får för kostnader när det gäller lin.

^


Vorschlag
der Arbeitsgruppe Biodiesel des AA 632:

Mindestanforerungen an Pflanzenölmethylester (PME)
(Stand: 12.08.92)

·   PME muß frei von sichtbarem Wasser und festen Fremdstoffen (überprüfung visuell möglich) sein.

·   Er muß bei Temperaturen von 18 bis 28 C nach DiN 51 014 klar sein.

·   Die Verträglichkeit von PME gegenüber den bisher im Kraftfahrzeug-Motorenbau bewährten Elastomeren muß sichergestellt sein.

·   Es ist sicherzuste;Ien, daß durch biologisches Wachstum keine Betriebsstörungen in den Aggregaten auftreten.

 

Eigenschaften

Ein-heiten

Grenzwerte

Prüfverfahren

Produkten

BIOL

 

X

 

Y

Min

Max

Dichte bei 15 C

g/mI

0,875

0,900

DIN 51 757

0,884

0.880

0,87

Kinematische Viskosität bei  40 C

mm2/s

3,5

5,O

DJN 51 562 TeiI 1

4

4,6

 
< 8
20 C

Flammpunkt im geschlossenen TiegeI nach Pensky -Martens

C

100

 

DIN 51 758

110

>100

>100

Grenzwert der FiItrierbarkeit (CFPP) 1 5.04. bis 30.09.

01.10 bis 15.11.

16.11.bis 28.02.

01.03. bis 14.04

C

 

 

-5

-10

-20

-10

DIN EN 116

 

 

 

-12

 

-5

 

-15

 

 

 

-15

Schwefelgehalt (Massenanteil)

%

 

0,01

DIN EN 41

0,00

<0,01

 

Destillation: Insgesamt verdampfte

Volumenanteile bis 350 C

%

95

 

DIN 51   751

 

90

 

Koksrückstand nach Conradson, von 10 VoI.-% Destillationsruckstand (MassenanteiI)

%

 

0,30

DIN 51   551

0,33

>0,24

 

ZuündwiIIikeit (Cetanzahl)

 

50

 

DIN 51   773

54

>50

 

Asche (Massenanteil)

%

0,01

 

DIN EN 7

 

<0,001

 

Wassergehalt

mg/kg

 

200

DIN 51   777 
TeiI 1

<200

<30

<300

Gesamtverschmutzun

mg/kg

 

20

DIN 51   419

 

 

 

Korrosionswirkung auf Kupfer (3 h bei 50 C)

Korr.Grad.

 

1

ISO 2160

 

 

 

Oxidationsstabilität

g/m3

 

25

ASTM   D 2274

 

 

 

NeutraisationszahI

mg KOH/g

 

0,5

DIN 51   558
Teil 1

0,6

0,6

 

Methanolgehalt (Massenanteil)

%

 

0,3

DIN 51   413 
TeiI 1

<0,1

 

 

Monoglyceride (Massenanteil)

Diglyceride

Triglyderide

Gebundenes Glycerin

Freies Glycerin

GesamtgIycerin

%

 

0,1

 

 

 

0,02

0,20

 

 

 

 

 

0,03

0,30

 

 

 

 

0,03

0,25

 

Iodzahl

g Iod /100g

 

115

DIN 53 241
TeiI 1

99,5

115

115

Phosphorgehalt

ppm

 

15

 

<1

 

<1

 ^